Husbilsbranschen vädjar till ministrar om stöd i fordonsskattefrågan

Nu hotas åter husbilssektorn av nya och orättvisa skattehöjningar. Vad ska vi göra?

Den frågan inleder ett brev ställt till dels finansminister Elisabeth Svantesson (M), dels näringsminister Ebba Busch (KD) undertecknat av Husvagns- och Husbilsbranschens Riksförbunds ordförande och fem ledande aktörer, tillika medlemmar, inom husbilssektorn.

Detta efter nya hot mot beskattningen av nya husbilar.

”En höjd skatt på nya husbilar riskerar att en hel bransch slås ut med konsekvensen att tusentals anställda blir utan jobb. Om skatteändringen blir verklighet, är det försäljning av äldre begagnade fordon och gråimport som kommer att gälla i framtiden. Något som i sin tur innebär att fordon med mycket sämre miljöprestanda och ingen utveckling när det gäller trafiksäkerhet kommer att rulla på våra vägar. Detta kan knappast vara eftersträvansvärt för en ansvarstagande politiker”, skriver de oroade brevskrivarna.

Husbilsbranschen består av ca 140 företag med ca 2 300 anställda som bygger, säljer, utrustar och sköter husbilar. Branschen omsätter ca 27 miljarder kronor/år och säljer årligen 4 000 nya respektive 20 000 begagnade husbilar på den svenska marknaden. 

Tidigare har branschen på olika sätt och tillämpningar av lagar och regelverk kunnat anpassa sig till de många förändringarna som varit inom husbilsbeskattning under det senaste decenniet. 

”Blir det som nu bereds – och kan beslutas – på tjänstemannanivå på Transportstyrelsen och Skatteverket verklighet, så har vi kommit till vägs ände som företagare inom husbilsbranschen. Då går det inte längre att driva eller investera i affärsrörelsen”, skriver de i brevet till Svantesson och Busch samtidigt som de konstaterar att det är bråttom eftersom förändringen kan träda ikraft inom kort. Skulle förändringen av beskattning enligt modellen ”skälig grund” träda i kraft, beräknas den årliga fordonsskatten för nya husbilar hamna i spannet 36 000-44 000 kronor under de tre första åren.

– Vi vill att Finansdepartementet stoppar det som är på gång på Transportstyrelsen och Skatteverket, samt omedelbart påbörjar arbetet med att ta fram en rättvis, förutsägbar och långsiktigt hållbar beskattningsmodell för husbilar, personbil klass II, säger Per Nilsson, ordförande för HRF och fortsätter:

– Vi vill ha en beräkningsmodell för fordonsskatt som tar hänsyn till dess särart som fordon, att det är ett fordon i första hand avsett för boende och att det brukas på ett helt annat sätt än det stora flertalet lätta transportbilar. Skatteuttaget ska vara rättvist och eventuella förändringar förutsägbara, som det är nu är det svårt att vara husbilsföretagare!

Sedan tidigare ligger en hemställan från HRF hos Finansdepartementet i frågan.

Please follow and like us:

Skatter och regelverk största hoten för svensk camping

Det största hotet mot den framtida tillväxten inom svensk campingnäring är beskattningen av nya husbilar, personbil klass II. Det framkom under det branschsamtal som arrangerades på mässan Elmia Husvagn Husbil i Jönköping under fredagen.

– Får vi en ytterligare höjning av fordonsbeskattningen som innebär ett årligt skatteuttag på 36 000–44 000 kronor per husbil under de tre första åren, är risken stor att tillverkare, återförsäljare och i sin förlängning även campingnäringen drabbas mycket negativt. Inom husbilsnäringen kommer vi att få många konkurser. Allt förorsakat av en orättvis beskattningsmodell, säger Per Nilsson, ordförande för Husvagns- och Husbilsbranschens Riksförbund, HRF.

Tillsammans med tre andra bransch- och intresseorganisationer, Svensk Camping, Caravan Club och Svenska Fordonsbranschen, driver HRF opinionskampanjen Husbilskampen för en rättvisare beskattning av husbilen. Kampanjen förespråkar en beskattningsmodell som tar hänsyn till husbilens särart som fordon i första hand avsett för boende och hur det framförs.

– Nu beskattas husbilen för en genomsnittlig körsträcka för lätta transportbilar på 1 800 mil, medan den i realiteten är knappt 600 mil för vårt fordonsslag. Skatt ska man betala, men den ska vara rättvis. Därför vill vi att beskattning av husbilar, personbil klass II, beräknas utifrån ett ”index” baserat på genomsnittlig årlig körsträcka för fordonsslaget, alternativt att vi gör som i Tyskland där man tar ut en platt årsskatt för husbilar, säger Per Nilsson.

Frågan har gått så långt att HRF gått in med en hemställan till Finansdepartementet.

– Vi vet att tjänstemän på både Skatteverket och Transportstyrelsen arbetar med framtida beskattningsmodeller av såväl person- som lätta transportbilar. Det sker utan att skilja ut husbilen, vilket vi är livrädda för, säger Per Nilsson.

Andra frågor som hämmar tillväxten inom campingnäringen är arbetsgivaravgift för unga, regler för plan- och byggärenden samt viktgränser för körkort.

– Vi såg gärna att den nedsatta arbetsgivaravgiften för ungdomar under 18 år hade behållits. Att arbeta på camping är ett vanligt instegsjobb inte minst i glesbygd. För First Camp handlar det i år om sju miljoner kronor i avgifter som skulle ha kunnat användas till investeringar i våra anläggningar och därmed skapat nya arbetstillfällen, säger Johan Söörs, vd för First Camp som är landets största koncern inom camping.

Branschorganisationen Svensk Camping, SCR, efterlyser enklare regler och snabbare hantering av plan- och byggärenden.

– Strandskyddet är en gammal men ständigt aktuell fråga för våra medlemmar, men i takt med branschens tillväxt önskar vi även att kraven och processen för bygglov etc förenklas och snabbas på, säger Peter Jansson, tf vd för SCR.

Intresseorganisationen Caravan Club med 30 000 medlemmar är oroad över den svenska oviljan inför EU:s förslag att höja viktgränsen för B-körkort till 4 250 kilo för att anpassa till icke fossildrivna fordons högre vikt.

– Det är svårt att förstå varför det inte ska gå i Sverige när det inte är något problem i andra länder. Vi arbetar ständigt med trafiksäkerhetsfrågan och våra, kalla det för avrostningskurser, är väldigt populära, säger Lars Lindström, vice ordförande för Caravan Club.

Branschsamtalet avslutades med att Per Nilsson berättade att arbetet med att bilda ett Riksdagens Campingnätverk har påbörjats. En första träff är inplanerad i november.

– Camping är en folkrörelse där minst en miljon svenskar campar varje år, avslutar Per Nilsson, ordförande HRF.

Please follow and like us:
Åter hotas svenskarnas husbilsdrömmar

Åter hotas svenskarnas husbilsdrömmar

Återigen förbereds en förändring – höjning – av skatten på nya husbilar, personbil klass II. Den femte på drygt ett decennium.

Nu reagerar fyra bransch- och intresseorganisationer inom mobilt boende i ett debattinlägg i Expressen över vad som åter är på gång på Finansdepartementet, Skatteverket och Transportstyrelsen.

De fyra vill ha lugn och ro från myndigheternas sida så att fler svenskar kan upptäcka husbilen som semesterform.

”Det finns en form av klåfingrighet som inträder lagom till varje gång som bransch och husbilsköpare hunnit med att anpassa sig till de nya villkoren. Så kan det inte vara! Utan vi vill att skatteuttaget ska vara rättvist, att eventuella förändringar är förutsägbara och långsiktigt hållbara”, säger Per Nilsson, ordförande för Husvagns- och Husbilsbranschens Riksförbund som tillsammans med Svensk Camping, Caravan Club och Svenska Fordonsbranschen driver Husbilskampen för rättvisare beskattning av husbilar.

”Många svenskar drömmer om en egen husbil och husbilssemester med den frihet och möjlighet som den innebär. Men samtidigt pågår arbetet med nya och orättvisa skattemodeller som gör det nästan omöjligt att realisera husbilsdrömmen – vi talar åter om ett årligt skatteuttag på 33 000-46 000 kronor beroende på modell under de tre första åren.

Denna husbilsmardröm måste få ett slut, vilket vi inom Husbilskampen, tillverkare och återförsäljare av husbilar, campingvärdar, husbilsägare och husbilsverkstäder, är överens om”, skriver de fyra undertecknarna i debattinlägget i Expressen.

Husbilskampen vill ha en beräkningsmodell för fordonsskatt som tar hänsyn till husbilens särart som fordon. Att det är ett fordon i första hand avsett för boende och att det brukas på ett helt annat sätt än personbilar och det stora flertalet lätta transportbilar.

”2021 kördes en privatägd husbil, personbil klass II, i snitt 539 mil medan en dieseldriven personbil, personbil klass I, 1490 mil. Allt enligt statliga TRAFA samtidigt som husbilen beskattades mångdubbelt för sina 36 procent av personbilens årliga körsträcka”, skriver debattörerna och lägger fram två alternativ till lösning på problemet med beskattningen:

  • antingen en beräkningsmodell som bygger på statistisk årlig körsträcka, ”årligt index”, för husbilar, personbilar klass II;
  • eller en platt, enhetsskatt för husbilar, som finns i många andra EU-länder, som Tyskland.

Frustrationen över hur husbilen skattemässigt hanteras är så pass stor att Husvagns- och Husbilsbranschens Riksförbund i våras skickade en hemställan, vädjan, till Finansdepartementet.

” Vi vill ha slut på detta elände så att näringsidkare och privatpersoner vågar satsa på husbilssemester igen”, avslutar Per Nilsson, ordförande för Husvagns- och husbilsbranschens Riksförbund och talesperson för Husbilskampen.

Debattinlägg: https://www.expressen.se/debatt/ni-forstor-drommen-om-husbilssemester/

Please follow and like us:

Nedgång i nyregistreringssiffrorna

Maj månads registreringssiffror visar på en minskning för både husvagnar och husbilar, även om tappet på husbilar bara var 26 fordon.

– Vi hör från våra medlemsföretag över hela landet att efterfrågan på nya fordon har minskat, säger Per Nilsson, Ordförande i Husvagns- och Husbilsbranschens Riksförbund och fortsätter;

– Det finns en allmän oro över stigande konsumentpriser och räntehöjningar som gör att vissa kunder nu avvaktar investeringar i nya fordon.

Intresset för mobilt boende är dock fortsatt stort och återförsäljarna vittnar om många besökare som är och tittar på produkterna. Försäljningen av begagnade fordon uppges ligga kvar på oförändrade nivåer.

– Vår bransch påverkas såklart som alla andra branschen av den åtstramning av ekonomin som skett på grund av inflation och kriget i Ukraina, avslutar Per Nilsson.

Husvagnsregistreringar för maj 2023
Under maj månad 2023 registrerades 337 husvagnar. (Motsvarande månad året dessförinnan registrerades 543.) Hittills under 2023 betyder det 945 registrerade husvagnar mot 1 594 under samma period 2022. I procent innebär detta en minskning med 40,71 %.

Husbilsregistreringar för maj 2023
Maj månads husbilsregistreringar visar 448, medan det i maj föregående år registrerades 474 husbilar. Hittills under kalenderåret 2023 har det totalt registrerats 1 241 husbilar, medan det under motsvarande period 2022 registrerades 1 590. I procent innebär detta en minskning med 21,95 % för år 2023.

Observera! På grund av semester på HRF:s kansli skickas statistiken för juni månad ut den 10 juli.

Please follow and like us:

Husvagns- och Husbilsbranschens Riksförbunds svar till EU Kommissionen om nytt körkortsdirektiv

HRF ställer sig över lag positiva till att en uppdatering sker av körkortsdirektivet, dagens regelverk är i vissa fall förlegade och kommer att motverka och hämma en fortsatt utveckling av husvagns- och husbilsbranschen. Förbundet ställer sig dock frågande till vissa av ställningstaganden som görs gällande totalvikter samt saknar ett körkort för körning av personbilar som inte framförs i yrkesmässig trafik. Dagens körkortsram sträcker sig upp till 3 500 kg och utöver det så blir körkortet av en yrkesmässig karaktär. Men på tekniksidan finns inte denna begränsning för M1 fordon. Dessa kan vara av tyngre karaktär men ändå inte ställas under samma krav som ett fordon som är avsett för yrkesmässig trafik (lastvikt, färdskrivare etc.).

Olyckor med husbil
Olycksstatistiken för husbilar följs av en rad länder inom Europa samt av det europeiska bransch förbundet ECF (European Caravan Federation).

Som största registreringsland följs utvecklingen noga av BASf Tyskland. Data ur den senaste rapporten[1]visar att av totalantalet olyckor med personskada eller dödsfall står husbilen för 0,4% av olyckorna. Då det inom Europa finns total 2,79[2]miljoner husbilar samt 253[3]miljoner personbilar, dvs husbilen står för 1,1% av det totala personbilsbeståndet. Därav kan konstateras att andelen olyckor med personskada eller dödsfall håller låga nivåer jämfört med andra fordonsslag, även om totala beståndet har ökat under det senaste årtiondet.

Totalviktshöjning till 4 250 kg
I Artikel 9 punkt h föreslås att en höjning av totalvikten från 3 500 kg till 4 250 kg skall vara möjlig på ett B-körkort om innehavaren av körkortet haft körkortet i två år samt att fordonet framdrives med ”alternativt bränsle”. Vilka fordon detta avses definieras i artikel 2 i Direktiv 96/53/EC.

HRF anser att en totalviktshöjning är i tiden och nödvändig. Dagens 3 500 kg är föråldrat och har inte hängt med i den tekniska utvecklingen för fordon och vägnät. Fordon har, både körmässigt och säkerhetsmässigt, utvecklats enormt sedan 70-talet. Basfordonet som husbilarna byggs på har de senaste 20 åren ökat ca 350 kg i vikt, främst beroende på miljö- och säkerhetsutrustning som krävs enligt gällande EU-lagstiftning. En viktökning till 4 250 kg är därför nödvändig för ALLA typer av fordon och har inget att göra med en förändrad teknik för framdrivning.

Körkort är i grunden en säkerhetsfråga och att nu blanda in framdrivningstekniker är från vårt perspektiv konstigt. Redan idag tillåts en sammanslagen totalvikt upp till 4 250 kg då dragfordonet alltid kan dra en släpvagn med en totalvikt som inte överstiger 750 kg. Att nu begränsa vikten på fordonet men tillåta den med påkopplat släp tycker HRF är felaktigt. Att dessutom ange ett teknikkrav i förutsättningen är farligt. Med den kraftiga teknikutveckling som nu sker på marknaden, kan en sådan åtgärd snarare bli hämmande än främjande av innovation och nytänkande. HRF anser att tekniska krav inte skall hänvisas till i direktiv.

Körkortsbehörighet C1
B-körkort tagna fram till och med juni 1996 har idag ingen begränsning gällande totalvikt för fordon av kategori M1 enligt ”farfarsregeln” som gäller i Sverige, Frankrike och Tyskland. I realiteten innebär det att det i dessa länder inte funnits någon begränsning hur tung en husbil kan vara, större delen av husbilsregistreringarna har därav skett på en totalvikt som överstiger 3 500 kg.

Snitt husbilskunden är idag 58 år vilket gör att den absoluta majoriteten har körkort som medger framförande av M1 fordon som överstiger en totalvikt om 3 500 kg. HRF eftersträvar säkerhet i trafiken men en ökning av totalvikten till 4 250 kg räcker inte. Den information vi har fått om vikter på basfordon med elektrisk framdrivning är så hög att påbyggnader av bostadsdel omöjliggörs på den typen av fordon. Antal kunder som kör med ett C eller C1 körkort är idag begränsade. Därtill är C1 körkortet anpassat för en yrkesmässig trafik med N-registrerade transportfordon. HRF förslår därför att, i samma anda som B96 körkortet, ett C1-privat införs. Detta skulle exkluderas eller begränsas i de delar som härrör till gods och yrkesmässig trafik, t.ex. kör och vilotider, medicinska krav, lastning etc. Dvs. ett körkort för privat bruk av M1 fordon med högre totalvikt än 4 250 kg.

HRF föreslår inte att C1-privat körkortet skall vara ett alternativ till höjningen 4 250 kg utan ett komplement till de kommande elektriska fordon som med all sannolikhet får en totalvikt över 4 250 kg. Risken är annars att kommande generationer utestängs från möjligheten till ett klimatsmart och familjevänligt sätt att resa.

Husbilar med 3500 kg eller 4250 kg totalvikt har nästan identiska dimensioner. Den stora skillnaden ligger i förstärkta bromsar och fjädring.

Dagens regler3500 kg
B-körkort
4250 kg
C1 körkort alt. ”farfarsregeln”
EU-Kommissionens förslag3500 kg
B-körkort, alla fordon
4250 kg
B-körkort endast fordon med alternativ drift
HRF:s förslagB-körkort 4250 kg samtliga fordon
C1 Privat upp till 7500kg

[1] BASf Heft M 334 – Accident involvement of motorhomes 2010 to 2020. https://bast.opus.hbz-nrw.de/frontdoor/index/index/docId/2735

[2] EU bestånd utav husbilar: 1,35 miljoner (2012), 2,79 miljoner 2022. European Caravan Federation (ECF)

[3] EU bestånd utav personbilar: https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Passenger_cars_in_the_EU

Please follow and like us:

Husbilskampen träffade politiker

Magnus Resare, Per Nilsson, Jonas Pettersson och Lars Bergholm.

Husbilskampen har haft den moderate riksdagsledamoten Magnus Resare från Karlstad på ett verksamhetsbesök hos Husbilslandet i Kristinehamn.

– Utöver att vi gjorde ett besök i vardagen hos en husbilsåterförsäljare informerade vi om de utmaningar husbilsbranschen har med eventuella nya skattepålagor, berättar Per Nilsson, ordförande för HRF och värd för besöket.

På besöket medverkade även Jonas Pettersson, Husbilslandet, och Lars Bergholm, Bergholms Försäljnings AB.

Det har också kommit indikationer på att Finansdepartementet har påbörjat sin hantering av den hemställan avseende beskattningsmodell för husbilar som HRF skickat in.

Please follow and like us:
Husbilsskatten i fokus vid möte med riksdagsledamöter

Husbilsskatten i fokus vid möte med riksdagsledamöter

Husbilskampen, HRF tillsammans med Kabe, har medverkat som föredragande på ett möte med Riksdagens Bilnätverk med bilhandelsorganisationen MRF som värd.

Inte helt oväntat hamnade husbilsfrågorna, den orättvisa beskattningen samt de nya körkortsreglerna i de deltagande riksdagsledamöternas fokus.

– Alla är rörande överens om att skatten slår fel, många känner också till vår hemställan till finansdepartementet. Vi fick också intrycket av att även partigrupperna, M, SD, KD och S har den bordet och att de arbetar med att finna en lösning, berättar Per Nilsson, ordförande för Husvagns- och husbilsbranschens Riksförbund, som tillsammans med Kabes vd, Mikael Blomqvist företrädde branschen på nätverksträffen.

Please follow and like us:

Husbilsbranschen går in med en hemställan till regeringen om rättvis beskattning av husbilar

Husbilsbranschen ser med oro på eventuellt nya förändringar av beskattningen av nya husbilar, denna gång enligt ”skälig grund”. Därför har Husvagns- och Husbilsbranschens Riksförbund, HRF, skickat in en hemställan till finansdepartementet med kravet på en rättvis och förutsägbar, långsiktigt hållbar, beskattning av husbilar.

Fr.v. Jacob Lundberg, politiskt sakkunnig på finansdepartementet, och Mikael Blomqvist, HRF/Kabe.

– HRF vill att departementet påbörjar arbetet med att ta fram en rättvis, förutsägbar och långsiktigt hållbar beskattningsmodell för husbilar, personbil klass II, säger Per Nilsson, ordförande för HRF, och fortsätter:

– Detta för att dels företag inom mobilt boende och camping ska våga satsa på tillväxt, dels för att konsument ska våga köpa och äga en husbil utan rädsla för snabba förändringar och helt nya villkor.

Med sin hemställan vill HRF få ett slut på den orättvisa beskattningen av nya husbilar. Inget annat jämförbart EU-land har en så hög fordonsbeskattning av husbilar som Sverige har.

– HRF vill ha en beräkningsmodell för fordonsskatt som tar hänsyn till dess särart som fordon, att det är ett fordon i första hand avsett för boende och att det brukas på ett helt annat sätt än det stora flertalet lätta transportbilar. Skatteuttaget ska vara rättvist och eventuella förändringar förutsägbara, säger Per Nilsson.

Husbilen, personbil klass II, har sedan 2010 varit utsatt för en mängd skatteförändringar. Vissa har varit planerade medan andra har tillkommit på grund av okunskap gällande fordonstypen. Skattens negativa påverkan på marknaden och för konsumtionen kunde tydligt ses vid införandet av bonus-malus (2018) tillsammans med WLTP-beskattning, (2019). Marknaden sjönk kraftigt under några år tills dess att skatteuttaget vid av- och påställning av fordon förändrades samt att branschen ställde om motortypen så att ”skälig grund” kunde användas för beräkning av skatteuttag. Det innebär att i många fall har den årliga fordonsskatten under de första tre åren efter detta varit i storleksordningen
13 000-16 000 SEK/år.

Nu pågår arbetet med en förändring av beräkningsmodellen för ”skälig grund”, vilket kommer att påverka branschen negativt enligt HRF som nu agerar. Årsskatten på en husbil riskerar att gå från ovan nämnda till en skatt som baseras på tjänstevikten och kommer storleksmässigt hamna mellan 33 000-44 000 SEK/år.

Skatteuttaget på fordonstypen påverkar viljan att konsumera husbilar i Sverige, enligt statistik från samarbetsorganisationen European Caravan Federation, ECF.

– Detta syntes tydligt 2018-2019 då den svenska marknaden backade kraftigt, minus 42 procent, medan andra jämförbara Europeiska länder med en beskattningsmodell som tar hänsyn till husbilens särart hade tillväxt, säger Per Nilsson.

Som en del av opinionskampanjen ”Husbilskampen, för en rättvisare beskattning av husbilar”, har HRF bland annat presenterat en beräkningsmodell för fordonsskatt som tar hänsyn till husbilens särart som ett alternativ till en ”platt” årlig husbilsskatt.

Nu vill branschorganisationen att Finansdepartementet tar itu med arbetet att finna en rättvis lösning.

Please follow and like us:

Minskad nyregistrering av husvagnar – husbilar i nivå med tidigare år

Antalet nyregistrerade husvagnar minskar under februari månad jämfört med för ett år sedan. Antalet nyregistrerade husbilar är marginellt fler.

– Nedgången på vagnar är förväntad då många kunder nu avvaktar utvecklingen. Osäkerhet om elpriser, eventuella räntehöjningar och kriget i Ukraina påverkar såklart även vår bransch säger Per Nilsson, Ordförande i Husvagns- och Husbilsbranschens Riksförbund.

– Att husbilar håller sina nyregistreringssiffror är delvis en omvänd pandemieffekt. En del bilar som egentligen skulle levererats i höstas kom först nu. Flera återförsäljare upplever att intresset är fortsatt stort men att vissa kunder avvaktar just nu större investeringar, fortsätter Per Nilsson.

– Intresset för både husvagn och husbil är fortsatt stort. Möjligheterna som ges med ett mobilt boende och fördelarna både ekonomiskt och klimatpåverkansmässigt talar fortsatt för en positiv utveckling även om rådande omvärldsläge just nu påverkar även vår bransch, avslutar Per Nilsson.

Husvagnsregistreringar för februari 2023

Under februari månad 2023 registrerades 62 husvagnar (motsvarande månad året dessförinnan registrerades 100). Hittills under 2023 betyder det 99 registrerade husvagnar mot 155 under samma period 2022. I procent innebär detta en minskning med 36,12 %.

Husbilsregistreringar för februari 2023

Februari månads husbilsregistreringar visar 134, medan det i februari föregående år registrerades 128. Hittills under kalenderåret 2023 har det totalt registrerats 200 husbilar, medan det under motsvarande period 2022 registrerades 204. I procent innebär detta en minskning med 1,96 %.

Please follow and like us:

2022: Ett bra år för mobilt boende

2022 var det femte bästa försäljningsåret för mobilt boende sett över de senaste tjugo åren.

Under 2022 registrerades totalt 8 709 fordon för mobilt boende i Sverige. Det gör 2022 till det femte bästa försäljningsåret jämfört med de senaste tjugo åren.

– Camping och mobilt boende behåller sin popularitet även om vi under hösten har märkt av de återverkningar Rysslands invasion av Ukraina fått på ekonomin, säger Per Nilsson, ordförande för Husvagns- och Husbilsbranschens Riksförbund.

– Många kunder avvaktar just nu och det syns i nyregistreringssiffrorna. Under pandemiåren tillkom många nya kunder och intresset för mobilt boende ökade. Det underliggande intresset för mobilt boende är fortsatt starkt och branschen ser optimistiskt på framtiden, avslutar Per Nilsson, ordförande för Husvagns- och Husbilsbranschens Riksförbund.

Husvagnsregistreringar för december 2022:
Under december månad 2022 registrerades 39 husvagnar. (Motsvarande månad förra året registrerades 70.) Hittills under 2022 betyder det 3 164 registrerade husvagnar mot 3 869 under samma period 2021. I procent innebär detta en minskning med 18,22 %.

Husbilsregistreringar för december 2022:
December månads husbilsregistreringar visar 87 nyregistreringar, medan det i december föregående år registrerades 141 husbilar. Hittills under kalenderåret 2022 har det totalt regi­strerats 3 523 husbilar, medan det under motsvarande period 2021 hade registrerats 5066. I procent innebär detta en minskning med 30,46 % för år 2022.

Please follow and like us: