Husvagns- och Husbilsbranschens Riksförbunds svar till EU Kommissionen om nytt körkortsdirektiv

HRF ställer sig över lag positiva till att en uppdatering sker av körkortsdirektivet, dagens regelverk är i vissa fall förlegade och kommer att motverka och hämma en fortsatt utveckling av husvagns- och husbilsbranschen. Förbundet ställer sig dock frågande till vissa av ställningstaganden som görs gällande totalvikter samt saknar ett körkort för körning av personbilar som inte framförs i yrkesmässig trafik. Dagens körkortsram sträcker sig upp till 3 500 kg och utöver det så blir körkortet av en yrkesmässig karaktär. Men på tekniksidan finns inte denna begränsning för M1 fordon. Dessa kan vara av tyngre karaktär men ändå inte ställas under samma krav som ett fordon som är avsett för yrkesmässig trafik (lastvikt, färdskrivare etc.).

Olyckor med husbil
Olycksstatistiken för husbilar följs av en rad länder inom Europa samt av det europeiska bransch förbundet ECF (European Caravan Federation).

Som största registreringsland följs utvecklingen noga av BASf Tyskland. Data ur den senaste rapporten[1]visar att av totalantalet olyckor med personskada eller dödsfall står husbilen för 0,4% av olyckorna. Då det inom Europa finns total 2,79[2]miljoner husbilar samt 253[3]miljoner personbilar, dvs husbilen står för 1,1% av det totala personbilsbeståndet. Därav kan konstateras att andelen olyckor med personskada eller dödsfall håller låga nivåer jämfört med andra fordonsslag, även om totala beståndet har ökat under det senaste årtiondet.

Totalviktshöjning till 4 250 kg
I Artikel 9 punkt h föreslås att en höjning av totalvikten från 3 500 kg till 4 250 kg skall vara möjlig på ett B-körkort om innehavaren av körkortet haft körkortet i två år samt att fordonet framdrives med ”alternativt bränsle”. Vilka fordon detta avses definieras i artikel 2 i Direktiv 96/53/EC.

HRF anser att en totalviktshöjning är i tiden och nödvändig. Dagens 3 500 kg är föråldrat och har inte hängt med i den tekniska utvecklingen för fordon och vägnät. Fordon har, både körmässigt och säkerhetsmässigt, utvecklats enormt sedan 70-talet. Basfordonet som husbilarna byggs på har de senaste 20 åren ökat ca 350 kg i vikt, främst beroende på miljö- och säkerhetsutrustning som krävs enligt gällande EU-lagstiftning. En viktökning till 4 250 kg är därför nödvändig för ALLA typer av fordon och har inget att göra med en förändrad teknik för framdrivning.

Körkort är i grunden en säkerhetsfråga och att nu blanda in framdrivningstekniker är från vårt perspektiv konstigt. Redan idag tillåts en sammanslagen totalvikt upp till 4 250 kg då dragfordonet alltid kan dra en släpvagn med en totalvikt som inte överstiger 750 kg. Att nu begränsa vikten på fordonet men tillåta den med påkopplat släp tycker HRF är felaktigt. Att dessutom ange ett teknikkrav i förutsättningen är farligt. Med den kraftiga teknikutveckling som nu sker på marknaden, kan en sådan åtgärd snarare bli hämmande än främjande av innovation och nytänkande. HRF anser att tekniska krav inte skall hänvisas till i direktiv.

Körkortsbehörighet C1
B-körkort tagna fram till och med juni 1996 har idag ingen begränsning gällande totalvikt för fordon av kategori M1 enligt ”farfarsregeln” som gäller i Sverige, Frankrike och Tyskland. I realiteten innebär det att det i dessa länder inte funnits någon begränsning hur tung en husbil kan vara, större delen av husbilsregistreringarna har därav skett på en totalvikt som överstiger 3 500 kg.

Snitt husbilskunden är idag 58 år vilket gör att den absoluta majoriteten har körkort som medger framförande av M1 fordon som överstiger en totalvikt om 3 500 kg. HRF eftersträvar säkerhet i trafiken men en ökning av totalvikten till 4 250 kg räcker inte. Den information vi har fått om vikter på basfordon med elektrisk framdrivning är så hög att påbyggnader av bostadsdel omöjliggörs på den typen av fordon. Antal kunder som kör med ett C eller C1 körkort är idag begränsade. Därtill är C1 körkortet anpassat för en yrkesmässig trafik med N-registrerade transportfordon. HRF förslår därför att, i samma anda som B96 körkortet, ett C1-privat införs. Detta skulle exkluderas eller begränsas i de delar som härrör till gods och yrkesmässig trafik, t.ex. kör och vilotider, medicinska krav, lastning etc. Dvs. ett körkort för privat bruk av M1 fordon med högre totalvikt än 4 250 kg.

HRF föreslår inte att C1-privat körkortet skall vara ett alternativ till höjningen 4 250 kg utan ett komplement till de kommande elektriska fordon som med all sannolikhet får en totalvikt över 4 250 kg. Risken är annars att kommande generationer utestängs från möjligheten till ett klimatsmart och familjevänligt sätt att resa.

Husbilar med 3500 kg eller 4250 kg totalvikt har nästan identiska dimensioner. Den stora skillnaden ligger i förstärkta bromsar och fjädring.

Dagens regler3500 kg
B-körkort
4250 kg
C1 körkort alt. ”farfarsregeln”
EU-Kommissionens förslag3500 kg
B-körkort, alla fordon
4250 kg
B-körkort endast fordon med alternativ drift
HRF:s förslagB-körkort 4250 kg samtliga fordon
C1 Privat upp till 7500kg

[1] BASf Heft M 334 – Accident involvement of motorhomes 2010 to 2020. https://bast.opus.hbz-nrw.de/frontdoor/index/index/docId/2735

[2] EU bestånd utav husbilar: 1,35 miljoner (2012), 2,79 miljoner 2022. European Caravan Federation (ECF)

[3] EU bestånd utav personbilar: https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Passenger_cars_in_the_EU

Please follow and like us: