Skatteverket ska utreda husbilsskatten!

Finansdepartementet har gett Skatteverket i uppdrag att utreda både förenklade och mer flexibla regler för fordonsbeskattning av nya husbilar. I grunden handlar det om att Skatteverket ska utreda villkoren (karenstiden) som finns för av-/påställning. Utredningen ska ske skyndsamt, ett förslag ska enligt uppgift ligga framme redan i februari 2020.

Vi som står bakom Husbilskampen välkomnar finansminister Magdalena Anderssons besked samt de förstående uttalanden kring skattens orättvisa och totala avsaknad av hänsynstagande till husbilens särart som fordon som hon gjort. Vi gläds också över ministerns personligen positiva inställning till husbilen som semesteralternativ.

Regeringens pressmeddelande: 
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2019/11/flexiblare-skatteregler-for-avstallning-av-husbilar-ska-utredas/

Husbilskampen i nytt politikermöte

Välbesökt och många frågor, så kan vi sammanfatta den politikerträff som HRF och Husbilskampen genomförde hos Forsbergs Fritidscenter i Sollentuna 13 november. Men frågan om den oskäliga och oproportionerliga beskattningen, enligt körcykeln WLTP, av nya husbilar, personbil klass II, från 1 september är ännu inte löst.

Under oktober och november har HRF haft möten med dels finans- och infrastrukturdepartementen dels genomfört en större politikerträff med bland annat deltagare från det nybildade Riksdagens Bilnätverk. Frågan om skatten utreds även på flera håll inom statsapparaten – hos bland annat Transportstyrelsen och Skatteverket.

Men något eller några besked har ännu inte kommit! I dagsläget har ännu en skriftlig fråga har ställts om den orättvisa beskattning till finansminister Magdalena Andersson i riksdagen.

– Alla, från Transportstyrelsen till departementeten, är i grunden överens om att den nya skatten är orättvis. Att den slår fel när en liten 3,5-tons husbil som körs 688 mil i snitt per år får en skatt som är mångdubbelt högre jämfört med skatten för en 16-tons tung lastbil som rullar 10 000 mil eller mer per år, säger HRF:s ordförande Tomas Haglund och tillägger att HRF:s mål är att få beskattning som baseras på husbilens särart som ett fordon i första hand avsett för boende.

Som en konsekvens av den nya beskattningen rasar den svenska marknaden för nya husbilar samtidigt som anställda inom tillverkning och försäljning av husbilar har varslats om uppsägning.  Utvecklingen i Europa är tvärtom – i flertalet EU-länder sker tillväxt.

Ännu inget besked om den nya och orättvisa ”husbilsskatten”

Frågan om den oskäliga och oproportionerliga beskattningen av nya husbilar, personbil klass II, från 1 september är ännu inte löst.

Branschorganisationen Husvagnsbranschens Riksförbund, HRF, väntar alltjämt på respons från det möte som de haft med finans- respektive infrastrukturdepartementen.

Organisationens företrädare är djupt bekymrade över hur ett av de mest klimatsmarta semesteralternativen kan straffskattas bort. I sin nuvarande form innebär WLTP-formeln att några av de allra vanligaste husbilarna får en årlig skatt på 30 000 kronor eller mer. Enligt HRF omfattas 95 procent av alla nyregistrerade husbilar av lagkravet och därmed den drastiskt höjda skatten.

– Marknaden för nya husbilar har minskat med 50 procent efter förste september och våra medlemmar inom tillverkning och försäljning överväger neddragningar. Redan har 25 medarbetare hos landets största husbilsbyggare, Kabe, sagts upp, berättar Tomas Haglund, ordförande för HRF och tillägger att importen av husbilar med sämre miljö- och trafiksäkerhetsprestanda från andra länder ökar.

Efter Transportstyrelsens tillbakatagna besked om husbilsbeskattningen, har den politiska aktiviteten ökat. I riksdagen har frågeställningar skickats till ansvarig minister, finansminister Magdalena Andersson (S) och i en interpellationsdebatt har infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) ställts till svars. Dessutom har motioner lämnats in. Parallellt med detta har HRF haft ett möte med statssekreterarna Leif Jakobsson (S) och Mattias Landgren (S) från finans- respektive infrastrukturdepartementen.

– Alla, från Transportstyrelsen till departementeten, är i grunden överens om att den nya skatten är orättvis. Att den slår fel när en liten 3,5-tons husbil som körs 688 mil i snitt per år får en skatt som är mångdubbelt högre jämfört med skatten för en 16-tons tung lastbil som rullar 10 000 mil eller mer per år, säger Tomas Haglund och tillägger att HRF:s mål är att få beskattning som baseras på husbilens särart som ett fordon i första hand avsett för boende.

Med stöd av Svensk Camping, Caravan Club och Husbilsklubben driver HRF opinionskampanjen Husbilskampen för rättvisare beskattning av husbilar.

Bild, fr v: Mattias Landgren, Infrastrukturdepartementet, Tomas Haglund, HRF, Lars Bergholm, HRF, Mikael Blomqvist, HRF, och Leif Jakobsson, Finansdepartementet.

HRF diskuterade förslag på lösning med ansvariga departement

26 september hade HRF möte med statssekreterarna på finans- och infrastrukturdepartementen kring beskattning av nyregistrerade husbilar.

Mötet skedde efter inbjudan från departementen. Från HRF:s sida deltog Tomas Haglund, Lars Bergholm och Mikael Blomqvist, medan från Infrastrukturdepartementet deltog Mattias Landgren och från finansdepartementet Leif Jakobsson. Båda statssekreterare och respektive ministers närmaste politiske tjänsteman.

Syftet med mötet var att de ville ha en nulägesbild över frågan eftersom den har flyttats upp på den politiska agendan – hamnat i debatten. Efter mötet är HRF:s slutsats att de vill hitta en lösning på beskattningsfrågan. Sedan vilken form lösningen kommer att ha vet HRF inte i nuläget.

– Mötet och diskussionen var bra – båda parter var pålästa, och vi hade med oss ett omfattande faktaunderlag, dels med teknik, lagar och regler, dels med statistik och marknadsbeskrivningar, samt tre olika förslag till lösning på frågan, sammanfattar HRF:s ordförande, Tomas Haglund.

Bild, fr v: Mattias Landgren, infrastrukturdepartementet, Tomas Haglund, Lars Bergholm och Mikael Blomqvist, HRF, samt Leif Jakobsson, finansdepartementet.

Bra respons från bransch, press och deltagande politiker.

Så kan vi sammanfatta Husbilskampens hearing under Husvagn/Husbils förstadag på ELMIA i Jönköping.

Under moderatorn Göran Björklunds ledning gav HRF:s Tomas Haglund och Mikael Blomqvist en nulägesbild från arbetet med att få till en rättvisare beskattning av nya husbilar, medan Peter Jansson, SCR, lyfte fram hur viktig husbilen är för utvecklingen inom svensk camping. Börje Svärdström, Caravan Club, och Carina Ollén, Husbilsklubben, lyfte det hot som den nya beskattningsformen kan vara för Campingsverige och den expansiva husbilsdelen.

Deltagande politiker anmärkte dels på orättvisan i själva skatten för husbilen jämfört med andra fordon, dels upprördes de över att Tranportsstyrelsen tagit tillbaka det förhandsbesked som de gett i om med sitt svar på HRF:s, SCR:s och Caravan Clubs debattinlägg i Göteborgs-Posten.

Husbilskampen fortsätter sitt arbete för en rättvisare beskattning av husbilen.

Transportstyrelsens kovändning i skattefrågan hotar knäcka husbilsbranschen

Övergången från den tidigare bränsledeklarationscykeln NEDC till den nya, och mer verklighetsanpassade, testcykeln (WLTP) har inneburit att det rått stor osäkerhet om hur detta kommer att påverka skatten på husbilar. Dessutom har direkt felaktig information lämnats från Transportstyrelsen, vilket påverkat många HRF-medlemmars beslut inför modellåret 2020.

I ett pressmeddelande på torsdagen uppger Transportstyrelsen att vissa husbilar, ca 95 procent av nybilsmarknaden enligt HRF:s beräkningar, ska vara testade enligt WLTP och beskattas efter detta värde.

De höjningar av skatten under de tre första åren som från början diskuterades var av den storleksordningen – över 100 procent – att den helt skulle slå undan benen för många av landets tillverkare, importörer och återförsäljare av husbilar.

HRF har därför, sedan början av året, satsat mycket kraft på att bearbeta politiker och andra befattningshavare – bland annat genom kampanjen ”Husbilskampen” – och den 12 juli trodde alla att kampen var vunnen. Då skrev nämligen Ullabritt Andersson, verksamhetsspecialist på Transportstyrelsen, ett genmäle på en debattartikel från HRF i Göteborgs-Posten.

”Skatten på husbilar förändras inte” löd rubriken på hennes genmäle, och hon skrev bland annat: När den nya lagstiftningen träder i kraft den 1 september förändras inte uttaget av fordonsskatt för husbilar. Det beskattningsgrundande koldioxidvärdet baseras alltså inte på WLTP-värdet. Det baseras på ett framräknat värde enligt beräkningsformler utifrån vägtrafikskattelagstiftningen, ”skälig grund”. Det beror på att systemet i dag är anpassat och utformat från ett ställningstagande som Skatteverket har gjort. Det innebär att beräkning av fordonsskatt för husbilar även fortsättningsvis utgår från ”skälig grund”, även om det finns ett angivet CO2-värde.

Ett klart och tydligt besked som fick stor medial spridning, och HRF:s medlemmar anpassade sin strategi inför modellåret 2020 enligt denna information.

Glädjen blev emellertid kortvarig då Monica Näslund, pressansvarig på Transport- styrelsen den 23 augusti – alltså endast en vecka innan de nya bestämmelserna ska träda i kraft – meddelade: Från och med den 1 september 2019 ska vissa husbilar vara testade med en ny testmetod för koldioxidutsläpp och bränsleförbrukning. Detta värde kommer att ligga till grund för beskattning.

Transportstyrelsen har således gjort en kovändning i frågan, och konstaterar samtidigt att det inte är Transportstyrelsen, utan Finansdepartementet, som ”äger” frågan och avgörandet ligger således på finansminister Magdalena Anderssons bord.

Redan nu har dock branschen börjat aviserat neddragningar – bland annat har Sveriges största husbilstillverkare varslat 25 anställda om uppsägning. Även hos återförsäljare och leverantörer till husbilsbranschen diskuteras neddragningar för anpassningen av verksamheten som den nya verkligheten kommer att innebär.

Men branschen ger sig inte! Därför fortsätter ”Husbilskampen”– bland annat med en press- och politikerträff den 11 september i samband med mässan på Elmia – och HRF ser med spänning fram emot den utredning av fordonsskatten som kommer att göras under hösten.

Ingen ny beskattning av nya husbilar

Efter några turbulenta julidagar med motstridiga uppgifter in i det sista från Transportstyrelsen är Husbilskampen avgjord till husvagnsbranschens och framtida husbilsköpares fördel.

Det innebär att det blir ingen ny beräkningsformel enligt WLTP för skatteuttag på nya husbilar, personbil klass II, från och med 1 september 2019, utan kommande modell ska ha samma skatt som föregående.

– Branschen, husbilsägarna och camping-Sverige kan pusta ut. Den nya skatten på 28 000 – 35 000 kronor per år för en 3,5-tons husbil hade varit ett dråpslag mot husbilen som semesterform med, sett över tid, även stora konsekvenser för landets besöksnäring, förklarar Tomas Haglund, ordförande för Husvagnsbranschens Riksförbund, HRF.

– Den nya beräkningsformeln för CO2-utsläpp enligt WLTP för husbilar, personbil klass II, hade inte tagit hänsyn till husbilens särart och därmed varit djupt orättvis, fortsätter Tomas Haglund.

Det var i mars som HRF påbörjade opinionskampanjen Husbilskampen för en rättvisare beskattning av husbilen. Inom ramen för denna har HRF genomfört ett antal aktiviteter för att påverka lagstiftande politiker, beredande myndigheter och ansvariga departement. HRF har även haft stöd av branschorganisationen Svensk Camping, intresseorganisationen Caravan Club och i ett senare skede även Husbilsklubben.

– Som branschorganisation har HRF blivit starkare genom detta gemensamma arbete, men vi har också dragit lärdom hur viktigt det är att bevaka och sätta sig in i politiska beslut som påverkar branschens förutsättningar. Nu ser vi fram mot att fler väljer husbilen som semesterform och tackar alla som ställt upp i Husbilskampen för en rättvisare beskattning av husbilen, avslutar Tomas Haglund, ordförande HRF.

Samtalen med lagstiftarna fortsätter

Husbilskampen för en rättvisare beskattning av nya husbilar efter 1 september går vidare. Vi bedriver ett omfattande lobbyarbete för att finna en politisk lösning på problematiken med beskattningen. En beskattning som innebär att en husbil, personbil klass II, utvecklats från 5 000 kr/år (fram till 18-06-31) till 14 000 kr/år (fr o m 18-07-01) och efter 1 september 2019 till 30 000 kr/år för nyregistrerade husbilar.

Eftersom beskattning bygger på lagstiftning, har vi genomfört möten och haft samtal med riksdagsledamöter. Vi har pratat och mött ledamöter från Socialdemokraterna, Moderaterna, Sverigedemokraterna, Centern, Liberalerna och Vänsterpartiet, dock inte Kristdemokraterna och Miljöpartiet. De har också visat sin förståelse för orättvisan och konsekvenser av den.

I den allra senaste politikerträffen hos Bengts i Örkelljunga 8 juli deltog fr v på bilden: Elin Gustavsson (S) Trafikutskottet, Linda Flaten Forsbergs, Bjuv, Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M) Näringsutskottet, Bengt-Åke Bengtsson, Bengt i Örkelljunga, Tomas Haglund, Alde och ordförande för HRF, Johnny Lindell, Vinslövs Fritidscenter samt Per-Arne Håkansson (S) Konstitutionsutskottet samt suppleant i Trafikutskottet. Tidigare har vi genomfört politikerträffar i Tenhult och Kristinehamn.

Vi kommer även att tillskriva ansvariga ministrar; finansminister Magdalena Andersson (S), infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) och miljöminister Isabella Lövin (MP), i frågan.