Stort uppsving för husbilar

Över så gott som hela Europa har det under året varit ett stort uppsving för husbilsmarknaden, och totalt uppgår ökningen efter det tredje kvartalet till hela 13 procent.

Störst har uppgången varit i Belgien, Danmark, Finland, Nederländerna, Portugal, Tyskland och Österrike medan Sverige – förmodligen mycket beroende på den oskäliga beskattningen – hör till det fåtal länder där antalet nyregistreringar har sjunkit.

I Tyskland (det enda land där oktobersiffrorna publicerats) har uppgången fortsatt – och det med ännu större styrka. Under oktober månad nyregistrerades mer än 4 900 nya husbilar, vilket är 88 % fler än under samma månad föregående år. Oktoberförsäljningen i Tyskland är dessutom avsevärt större än vad den totala årsförsäljningen i Sverige förväntas bli.

(Källor: ECF och CIVD.)

Starkt myndighetsstöd för omtag i husbilsskattefrågan

Husbilskampen för en rättvisare beskattning av husbilar får ett starkt stöd för sitt mål och arbete av två tunga expertmyndigheter i sina remissvar avseende förändringar i det nuvarande bonus-malus-systemet.

Förändringarna är en del av budgetförslaget för 2021.

Det är dels Transportstyrelsen som kräver en ny konsekvensutredning rörande beskattningen av husbilen, dels är det Energimyndigheten som kräver ett omtag eftersom det inte finns några husbilar som omfattas av bonus.

Myndigheternas svar till finansdepartementet visar att husbilskampen har rätt avseende skatteuttaget på husbilar, att det är både orättvist och i vissa hänseenden även godtyckligt, inte rättssäkert.

Just rättsosäkerheten är något som Husvagnsbranschens Riksförbund, HRF, och Svensk Camping, SCR, lyfter fram i sina svar samtidigt som de ställer krav på någon form av förutsägbarhet vid förändringar. HRF:s och SCR:s remissvar är även djupare sett till konsekvensbeskrivningar för husbilsbransch och besöksnäring. Båda vill att beskattningen ska ta hänsyn till husbilens särart som fordon och hur det brukas.

Bland remissvaren är det också noterbart att Regelrådet, den fristående instans som ska utreda konsekvenser för näringslivet vid författningsändringar, helt utelämnar husbilen och besöksnäringen i sin konsekvensanalys. HRF har påtalat detta för Regelrådet efter att ha tagit del av deras remissvar.


Finansminister Magdalena Andersson på väg att lägga fram ett budgetförslag med ännu mer orättvis beskattning av husbilen.

Ingen höjning av norska husbilsskatten

Än en gång väljer den norska regeringen att flytta fram införandet av körcykeln WLTP för beräkning av skatteuttag på husbilar, personbilar klass II, ännu ett år. Anledningen är att det inte föreligger adekvata faktaunderlag nog för rättssäkra och skatte-/intäktsneutrala beräkningar av skatten på husbilen som fordonstyp. Detta meddelas i förslaget till statsbudget för 2021.

Det innebär att i nuläget är Sverige det enda EU-/EES-land som, trots kritik från bransch, och husbilsklubbar med stöd av expertmyndigheter, tillämpar CO2-beskattning av nyregistrerade husbilar från och med 1 september 2019.

Idag betalar ägaren av en nyregistrerad husbil dubbelt så hög fordonsskatt jämfört med en långtradare. Dessutom tas ingen hänsyn till husbilens särart som fordon och hur det brukas. Den årliga körsträckan är knappt 700 mil.

Efter att konstaterat att branschen kritik var relevant initierade finansminister Magdalena Andersson, Socialdemokraterna, för knappt ett år sedan en utredning. Därför fick Skatteverket, med stöd av Transportstyrelsen, i uppdrag att utreda förenklade villkor för av- och påställning av husbilar. Detta för att lindra konsekvenserna av WLTP. På grund av systemtekniska och juridiska skäl har det förslag som ligger med i den socialdemokratiska och miljöpartistiska budgetpropositionen för 2021 endast en smärre skattereduktion för husbilsägarna. Liberalerna och Centerpartiet har redan aviserat att de stödjer regeringens förslag.

Den norska beräkningsmodellen blir även fortsättningsvis baserad på vikt och motorvolym. ”Regeringen har varit bekymrad över en intäktsneutral omläggning till WLTP för husbilar. Utan en tillräckligt bra databas för denna förändring väljer regeringen det säkra framför det osäkra”, säger Geir Holm, generalsekreterare för Norge CaravanBransjeforbund i ett uttalande med anledning av regeringsbeskedet.

I sin kommentar påpekar han också vikten av förutsägbarhet rörande framtida beslut med anledning av att branschen och husbilsköparna fått andrum fram tills 2022.

Detta är husbilskampen

Detta är husbilskampen

Husbilskampen är ett branschinitiativ från den samlade husvagns- och husbilsbranschen i Sverige i syfte att förändra beräkningsmodellen för skatteuttag för husbil.

Läs mer.

Var klimatsmart – tag husbilen på ”swemestern”!

Var klimatsmart – tag husbilen på ”swemestern”!

Husbilen är ett klimatsmart och jämförelsevis hållbart semesteralternativ såväl för ”swemester” som för europasemester. 

Läs mer.

Husvagns- och husbilssektorn i Sverige

Husvagns- och husbilssektorn i Sverige

Mobilt boende har en lång tradition i Sverige. Det är också en betydelsefull sektor inom det svenska näringslivet som omsätter 13 miljarder kronor inom tillverkning och försäljning …

Läs mer. 

Faktadokument kring nya husbilsbeskattningen

Faktadokument kring nya husbilsbeskattningen

Husvagnsbranschens Riksförbund har tagit fram ett argumenterande faktaunderlag som du kan läsa här:

Läs mer. 

Kontakta Husbilskampen

Husvagnsbranschens Riksförbund
Dalby–Viggeby 157
S-755 91 UPPSALA

Phone +46 (0)70 – 893 67 10

E-mail: info@husvagnsbranschen.se