Politisk majoritet stödjer Husbilskampen


Det finns numer i teorin en riksdagsmajoritet för att se över, utreda, beskattningen av husbilar.

Detta framkom vid riksdagsdebatten 25 februari om förändringar av det så kallade bonus-malus-systemet för förbättrad miljöstyrning av transportsystemet. Det var centerpartisten Helena Vilhelmsson som under debatten öppnade upp för en fortsatt debatt kring en lösning av den orättvisa beskattningen av husbilen. Sedan tidigare stödjer Moderaterna, Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna ett omtag i beskattningsfrågan speciellt för husbilarna.

I nuläget arbetar Husbilskampen med tre olika lösningar på hur den orättvisa beskattningen ska göras mer rättvis. Dessa är: En beskattning som tar hänsyn till husbilens verkliga särart som ett unikt fordon som i första hand är avsett för boende samt har en verklig körsträcka (688 mil/år enligt TRAFA) och körprofil som kraftigt avviker från WLTP-modellen för personbilar. HRF:s beräkning är att detta motsvarar cirka 60 procent av nuvarande skatteuttag enligt WLTP. Alternativt: En beskattningsmodell, eftersom beräkning enligt WLTP är för instabil för att vara relevant, som istället utgår helt från att varje husbil är ett helt unikt och hantverksbyggt fordon som i första hand är avsett för boende. Alternativt: Att behålla dagens ”skälig grund”.

Följ hela debatten här: https://www.riksdagen.se/sv/webb-tv/video/betankande/forstarkt-och-forenklad-miljostyrning-i_H801SkU16


Bild: Helena Vilhelmsson, Centerpartiet

Stort uppsving för husbilar

Över så gott som hela Europa har det under året varit ett stort uppsving för husbilsmarknaden, och totalt uppgår ökningen efter det tredje kvartalet till hela 13 procent.

Störst har uppgången varit i Belgien, Danmark, Finland, Nederländerna, Portugal, Tyskland och Österrike medan Sverige – förmodligen mycket beroende på den oskäliga beskattningen – hör till det fåtal länder där antalet nyregistreringar har sjunkit.

I Tyskland (det enda land där oktobersiffrorna publicerats) har uppgången fortsatt – och det med ännu större styrka. Under oktober månad nyregistrerades mer än 4 900 nya husbilar, vilket är 88 % fler än under samma månad föregående år. Oktoberförsäljningen i Tyskland är dessutom avsevärt större än vad den totala årsförsäljningen i Sverige förväntas bli.

(Källor: ECF och CIVD.)

Starkt myndighetsstöd för omtag i husbilsskattefrågan

Husbilskampen för en rättvisare beskattning av husbilar får ett starkt stöd för sitt mål och arbete av två tunga expertmyndigheter i sina remissvar avseende förändringar i det nuvarande bonus-malus-systemet.

Förändringarna är en del av budgetförslaget för 2021.

Det är dels Transportstyrelsen som kräver en ny konsekvensutredning rörande beskattningen av husbilen, dels är det Energimyndigheten som kräver ett omtag eftersom det inte finns några husbilar som omfattas av bonus.

Myndigheternas svar till finansdepartementet visar att husbilskampen har rätt avseende skatteuttaget på husbilar, att det är både orättvist och i vissa hänseenden även godtyckligt, inte rättssäkert.

Just rättsosäkerheten är något som Husvagnsbranschens Riksförbund, HRF, och Svensk Camping, SCR, lyfter fram i sina svar samtidigt som de ställer krav på någon form av förutsägbarhet vid förändringar. HRF:s och SCR:s remissvar är även djupare sett till konsekvensbeskrivningar för husbilsbransch och besöksnäring. Båda vill att beskattningen ska ta hänsyn till husbilens särart som fordon och hur det brukas.

Bland remissvaren är det också noterbart att Regelrådet, den fristående instans som ska utreda konsekvenser för näringslivet vid författningsändringar, helt utelämnar husbilen och besöksnäringen i sin konsekvensanalys. HRF har påtalat detta för Regelrådet efter att ha tagit del av deras remissvar.


Finansminister Magdalena Andersson på väg att lägga fram ett budgetförslag med ännu mer orättvis beskattning av husbilen.
Detta är husbilskampen

Detta är husbilskampen

Husbilskampen är ett branschinitiativ från den samlade husvagns- och husbilsbranschen i Sverige i syfte att förändra beräkningsmodellen för skatteuttag för husbil.

Läs mer.

Var klimatsmart – tag husbilen på ”swemestern”!

Var klimatsmart – tag husbilen på ”swemestern”!

Husbilen är ett klimatsmart och jämförelsevis hållbart semesteralternativ såväl för ”swemester” som för europasemester. 

Läs mer.

Husvagns- och husbilssektorn i Sverige

Husvagns- och husbilssektorn i Sverige

Mobilt boende har en lång tradition i Sverige. Det är också en betydelsefull sektor inom det svenska näringslivet som omsätter 13 miljarder kronor inom tillverkning och försäljning …

Läs mer. 

Faktadokument kring nya husbilsbeskattningen

Faktadokument kring nya husbilsbeskattningen

Husvagnsbranschens Riksförbund har tagit fram ett argumenterande faktaunderlag som du kan läsa här:

Läs mer. 

Kontakta Husbilskampen

Husvagnsbranschens Riksförbund
Dalby–Viggeby 157
S-755 91 UPPSALA

Phone +46 (0)70 – 893 67 10

E-mail: info@husvagnsbranschen.se